Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Vinter 2000-2001 | Rariteter | Övervintrande arter | Start

Fåglar i Ljusdals kommun

Alla arter

Gråspett
© Alf Forsblom
Linje

236 arter har noterats i Ljusdals kommun till och med 22 augusti 2005. Två arter bedöms som ej spontana, nämligen mandarinand och stripgås, vilka markerats med kursiv stil nedan.

Nötskrika. © Tommy Olsson.

Om du vill veta när en art observerades för första gången i kommunen tittar på första fynd.

linje

 
Alfågel
Alkekung
Amerikansk bläsand
Backsvala
Bergand
Bergfink
Berglärka
Berguv
Bivråk
Biätare
Björktrast
Blå kärrhök
Blåhake
Blåkråka
Blåmes
Bläsand
Bläsgås
Bofink
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Busksångare
Bändelkorsnäbb
Dalripa
Domherre
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällgås
Fjällpipare
Fjälluggla
Fjällvråk
Flodsångare
Forsärla
Röd glada
Gluttsnäppa
Gransångare
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Gräsand
Gräshoppsångare
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Havstrut
Havsörn
Hornuggla
Hussvala
Häger
Hämpling
Härfågel
Härmsångare
Hökuggla
Jaktfalk
Jorduggla
Järnsparv
Järpe
Kaja
Kanadagås
Kattuggla
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Ladusvala
Lappmes
Lappsparv
Lappuggla
Lavskrika
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare
Mandarinand
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre strandpipare
Morkulla
Mosnäppa
Myrsnäppa
Myrspov
Nattskärra
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika

Nötväcka
Ormvråk
Orre
Ortolansparv
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prutgås
Pärluggla
Rapphöna
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Roskarl
Råka
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sidensvans
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skäggdopping
Skräntärna
Slaguggla
Smalnäbbad simsnäppa
Småfläckig sumphöna
Smålom
Småskrake
Småsnäppa
Småspov
Snatterand
Snösiska
Snösparv
Sommargylling
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spetsbergsgås
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom
Storskarv

Storskrake
Storspov
Strandskata
Stripgås

Strömstare
Stäpphök
Större hackspett
Större korsnäbb
Större strandpipare
Svart rödstjärt
Svarthakedopping
Svarthätta
Svartmes
Svartsnäppa
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Tallbit
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tereksnäppa
Tjäder
Tofsmes
Tofsvipa
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Tretåig hackspett
Tretåig mås
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädlärka
Trädpiplärka
Turkduva
Turturduva
Törnskata
Törnsångare
Vaktel
Varfågel
Vattenrall
Videsparv
Vigg
Vinterhämpling
Vit stork
Vitkindad gås
Vitryggig hackspett
Vitvingad tärna
Årta
Ängspiplärka
Ärtsångare

Uppdaterad 2013-02-20
Skapad 1998-01-12

Bengt Stridh

Till start Tillbaka till startsidan