Tomtskådning från början

Tomtskådning är ett förslag till översättning av de amerikanska uttrycken "yard birding" och "backyard birding".

De hänvisningar till arter etc. från min tomt hänvisar till Enhagen, Västerås, där jag tomtskådade 1995-2006. Numera bor Maria och jag i Gäddeholm, Västerås.

§0

En grundförutsättning för tomtskådandet är att man skådar från en tomt som tillhör det hus där man bor åtminstone under en del av året.

§1

Alla levande och spontant uppträdande fåglar som identifieras när man har båda fötterna innanför tomtens gränser räknas. Ett undantag från denna regel anges i §2.

Tips.
Det är med andra ord fritt fram att klättra upp i träd, på stegar och på tak så länge det inledande kravet är uppfyllt. Ett viktigt konstaterande är att den observerade fågeln ej behöver befinna sig innanför tomtens gränser. Den rutinerade tomtskådaren utvecklar därför ofta en god färdighet i att artbestämma fåglar på långt håll. En tubkikare med 20-60x zoom-okular kan göra underverk.

Av vital betydelse för hur tung tomtlistan blir är tvivels utan husets läge. Ort, utsikt, tomtstorlek, topografi, närhet till vatten, omgivande växtlighet är några av de viktigare faktorerna. Huset bör helst ligga nära flitigt frekventerade flyttstråk. Då dessa ofta ligger kustnära bör man vara stadd i god kassa.

När det gäller tomtens storlek anger Riksskatteverket en definition av tomt i samband med information om fastighetstaxering: "Mark till fastighet, som är bebyggd med småhus, hyreshus......, skall i sin helhet utgöra tomtmark om fastigheten ligger i ett ägoskifte och har en total areal som inte överstiger två hektar." Denna yta på 20 000 kvadratmeter kan vara ett lämpligt tak för hur stor tomt som får räknas med.

Den rutinerade tomtkryssaren bör redan vid val av hus tänka på att ha så bra utsikt som möjligt. Utsiktsytan är viktigare än den egna tomtens yta. En tomtskådare i Mellan-Sverige har tamduva som tomtkryss, trots att den aldrig setts närmare än 2,5 km från tomten och regelbundet ses på 4,5 km avstånd! En stor egen tomt har både för- och nackdelar. En stor tomt kan kräva så mycket trädgårdsarbete att skådandet blir lidande. Å andra sidan ökar möjligheterna att själv attrahera fåglar, se §6.
En del tomtskådare har osannolikt bra utsikt. En tomtskådare på västkusten rapporterar att han sett grå lira, mindre lira, tärnmås, lunnefågel och ca 300 havssulor inifrån vardagsrummet!

Huset bör gärna lika något högre än omgivande hus. Vattensamlingar har ett stort värde för fågellivet. En varning kan vara på sin plats, då risken ökar för rika förekomster av mygg, vilket kan inverka menligt på tomtskådartiden. Man bör vid husvalet även tänka på att granntomterna skall innehålla en blandning av löv- och barrträd. Högvuxna häckar och träd ger ett intrikat problem eftersom de samtidigt som de skymmer sikten kan vara en magnet för omgivningens fåglar. Speciellt kan områdets högsta träd, ge många trevliga tomtkryss. Helst skall dock detta träd stå på någon av granntomterna eftersom man annars riskerar så kallad tomtkryssarnacke. El- och telefonledningar i luften är ett klart plus. Här sitter gärna ladusvala och hussvala. Med lite tur kan även en eller annan backsvala vaskas fram.

Tomskådare är ofta mycket ambitiösa i sina försök att se en ny art från tomten. En vän hade en dag fått syn på fyra svarthakedoppingar i älven på ca 1 km avstånd från huset. För att se denna älvsträcka måste dock min vän stå på husets tak. Men ansträngningarna slutade inte med det. Fru och en av döttrarna åkte ut och spanade för att se var svarthakedoppingarna höll till eftersom min vän inte kunde se hela den aktuella älvsträckan från hustaket. Kontakt med hemmet hölls med mobiltelefon. En storartad satsning som tyvärr den gången blev resultatlös.
Men skam den som ger sig. Någon vecka senare upptäckte min vän en skäggdopping i en närbelägen sjö, som liksom älven ligger på ca 1 km avstånd och bara delvis är synlig från hustaket. Fru och en av döttrarna åkte återigen ut och spanade, med telefonkontakt med hemmet. Denna gång lyckades den kollektiva satsningen och en ny art kunde hängas in från tomten!

Min amibitiöse vän lät sig dock ej nöjas med detta. Han hade noterat att mindre strandpipare höll till på ett sandgrund i älven. Problemet var att sandgrundet knappt var synligt ens från hustaket. Sådana problem kan dock åtgärdas. Utrustad med busksax gav jag mig iväg mot älven. Min väns fru muttrade något om att hon inte kände mig. Min vän dirigerade mig på älvlevén och efter en stunds gallring av buskar kunde faktiskt en liten del av grundet ses från hustaket. Spänningen blev nu olidlig. Undertecknad fick syn på den mindre strandpiparen och jag talade om var den var, jag tyckte att den borde vara synlig från hustaket. Kruxet var att min vän endast såg en så liten del av grundet att det blev svårt med orienteringen, dessutom var avståndet något besvärande i kombination med att det inte är så lätt att sitta på husnocken med en tubkikare. Tyvärr rantade den mindre strandpiparen iväg när vi kunde konstatera att min vän just fått in den lilla stock som strandpiparen just passerat. Så nära, så nära...

En tomtskådare undrade "Efter två mystiska dödsfall av en tjäder och en gröngöling i vår trädgård i centrala xxx undrar jag om man rapporterar döda fåglar?" Generellt ska de observerade fåglarna vara vid liv. Men vem skulle inte vilja ha en tjäder som tomtkryss?

Hett tips: diskbänken bör man med alla medel försöka placera framför köksfönstret. Den normalt urtråkiga disksysslan blir då raskt överkomlig. Hårdhudade maskindiskare kan till och med gå över till handdisk. Den vane tomtskådaren ser dessutom till att placera ett eller flera fågelbord utanför köksfönstret, se även §6. En tomtskådare uppger att han numera skalar potatis utomhus med tub och handkikare inom räckhåll.

Den tekniskt lagde kan med fördel montera upp en motordriven parabol med mikrofon vilken avlyssnas inifrån huset. Därmed kan skådartiden utökas väsentligt. En ljudaktiverad bandspelare kan ge bevakning dygnet runt, under förutsättning att läget är relativt lugnt så att man inte riskerar att få 12 timmars biltrafik inspelad. Om störningarna är stora dagtid, kan ett försök göras att göra inspelningar enbart nattetid, vilket kan vara mycket värdefullt, då långvariga nattpass svårligen låter sig kombineras med ett dagarbete.

Spikning med kopparspik i grannens träd för att på sikt förbättra utsikten betraktas som oetiskt. I denna kategori faller även att ringbarka oönskade träd och att skylla på förbivandrande bävrar när grannen börjar undra.

Att ringbarkning kan ge uppseendeväckande resultat visar följande berättelse från en tomtskådare: "Hösten 1999 ringbarkades 50 st granar bland lövträden i gårdens närhet. Det primära syftet var att gynna lövet och att öka dödvedsandelen i skogen. En förhoppning fanns även att tretåig hackspett skulle dyka upp i sök efter barkborrar. Den 10 februari 2001 small det till! På väg till vedskjulet hördes ett knackande från en nydöd torrgran bakom detsamma . In efter kikaren, sökte efter stammen och där satt den en hona, fläkande bark, hon fanns på plats hela dagen och fann tydligen gott om mat."

En tvivelaktig variant har hörts tillämpats av en botaniskt okunnig kvinna. Familjens stuga låg inom synhåll från Mälaren, men mellan tomten och Mälaren fanns en liten allmänning med resliga askar. En vårdag när familjen krattade på allmänningen hör jag henne utbrista: "Men nu måste väl de här träden vara döda!?". Det tog inte många millisekunder att inse att hon nog gärna ville se träden döda så att träden skulle kunna sågas ner och utsikten mot Mälaren förbättras. Dessa planer gick dock om intet eftersom hon raskt upplystes om att askar får sin löv senast av de svenska lövträden och att träden i högsta grad levde.

§2

Ett undantag till §1 är om man själv står utanför tomten men observerar en fågel innanför tomtens gränser.

Tips.
Ingen begränsning finns för hur långt utanför tomten man får stå, så länge som det kan fastställas att den aktuella fågeln befinner sig innanför tomtens gränser. Ingen höjdbegränsning finns för det luftrum som räknas till tomten. Tomten bör alltid närmast med försiktighet, då det inte är ovanligt att man vid närmandet skrämmer bort fåglar som man aldrig får en rimlig chans att artbestämma om man är för framfusig.

§3

Om tveksamheter uppstår i samband med gränsdragningar i §1-2, tillfrågas ortens stadsarkitekt för utmarkering av tomtens gränser.

§4

Endast i Sverige spontant förekommande arter räknas, det vill säga de arter som tillhör kategorierna A-C enligt Sveriges Ornitologiska Förenings lista för Västra Palearktis. Rymlingar, typ grannens blåa undulater och olika raser av en art räknas ej (brunsiska och svartkråka till exempel). Inte heller tama fåglar, typ höna, tupp och brevduva får räknas. Rariteter bör alltid rapporteras till lämplig raritetskommitté enligt riktlinjer från Sveriges Ornitologiska Förening och de olika länsföreningarna. Lägg gärna in dina observationer i Artportalen i projekt Klubb Tomt 100.

Tips.
Svenska Ornitologiska Föreningens tidskrift och årssammanställning ger god vägledning till vilka arter som betraktas som rymlingar.

§5

För att en art skall få räknas skall man ha sett arten så väl att man själv kan göra en säker artbestämning med hjälp av sina egna observationer. Detta hindrar inte att artbestämningen görs i efterhand, till exempel efter litteraturstudier. Även enbart hörda fåglar räknas om man kan göra en säker artbestämning.

Tips.
Gökar som hörs återkommande varje hel- eller halvtimme är ej lämpliga att räkna. Visslande grannar kan för övrigt ställa till mycket otyg.

Rördrom torde vara den art som kan höras på längst avstånd, upp till 6 km. Här kan även den som ej har sjönära läge hänga in en relativt tung vattenbunden art.

§6

Fåglar får attraheras med frön, frukt, ostar, nötter, bröd etc på fågelbord och i fröautomater, genom uppsättning av fågelholkar, genom anläggande av fågeldammar, och plantering av bärbuskar etc.

Tips.
En kraftig spotlight är bra att ha. Vadare attraheras av ljuset från lampan innan gryningsljuset kommer.

Om man är lycklig ägare av äppelträd med vinterfrukt bör man ej skörda alla äpplen. De kvarsittande äpplena blir "birdie-nam-nam" åt sidensvans, björktrast, koltrast och gråsparv. Gråsparv skall i detta sammanhang ej förringas då de kan attrahera sparvhök och om man även har pilfink så ges ypperliga möjligheter att lära sig lätesskillnader mellan dessa något knepiga arter. Bär av allehanda slag är för övrigt en lockelse för trastar och gråsparv. Gråsparv har förutom äpplen och bär även setts äta unga salladsblad! Större hackspett har setts äta hallon! Varning, en konflikt kan uppstå om fåglarna även börjar äta av grannarnas bär och frukter.

Solrosfrö gillas av domherre, grönfink, nötväcka, pilfink, stenknäck, talgoxe och i viss mån blåmes. Även större hackspett och ekorre har setts äta solrosfrön.

Jordnötter är favoritföda för talgoxe och blåmes. Min erfarenhet är att i valet mellan jordnötter, solrosfrö, talgboll och hampafrö går talgoxe och blåmes alltid på jordnötterna först.

Talgbollar lockar blåmes, pilfink, större hackspett och talgoxe.

Hampafrö gillas av entita, grönfink, nötväcka och pilfink. Även ekorre har setts äta hampafrön.

Havre som sprids ut på marken drar gulsparv.

Sparvhök i grannens ek. Fotograferad genom tubkikare med handhållen digital kamera.

Sidensvans i min rosenhagtorn. Fotograferad från altanen med digital kamera på maximal zoom.

Användning av limpa har gett upphovet till benämningen "bullanka" för gräsand som snart lär sig var det vankas mat. När det är limpbrist hos grannarna kan ett par gräsänder komma vaggande upp till mig när vi bodde på Enhagen. Under lätt småpratande från vardera sida låter de sig väl smaka. Honan har ätit limpa ur handen medan hanen varit mera avvaktande och inte vågade göra det. Vid vårt nya hus i Gäddeholm har gräsandhona med ungar vissa år varit regelbunden gäst på uteplatsen där de ätit bröd ur handen.

I det fröavskräde som ansamlas under fröborden påträffas till exempel bergfink, bofink, fasan, gräsand (ovanligt) , gulsparv, gråsparv, gråsiska, grönfink, grönsiska, koltrast, ringduva, snösiska (raritet), snösparv (raritet), steglits och stare. Även kaja, kråka, nötskrika och skata dras till fröavskrädet.

Hett tips. Efter snöfall kan man locka till sig flera fåglar än normalt, om man sopar bort snön under fågelborden så att fröavskrädet blottläggs. Mitt tomtkryss av snösparv på Enhagen var ett resultat av detta.

Solrosfröna har en tendens att sprida sig över tomten och de frön som gror kan man med fördel lämna till hösten och vintern då de blir små fröreservoarer. En viss försiktighet bör iakttagas vid utfodring med hampafrön. Stora bestånd av hampa Cannabis sativa kan dra uppmärksamheten till sig hos ortens polis och det kan vara mycket svårt att övertyga polismyndigheten om att man inte "odlar" indisk hampa, ur vilken bland annat hasch kan framställas, utan andra underarter som inte är lämpliga för produktion av narkotiska ämnen.

Orent solrosfrö kan ge den botaniskt intresserade trevliga överraskningar under sommaren. Jag hade själv på Enhagen grå kavelhirs (2 år), grön amarant (2 år), hampa (1 år), hönshirs (3 år), lindmalva (3-4 år), majs (2 år), malörtsambrosia (ca 6 år), mariatistel (2 år), sibirist bovete (2 år), solros (årlig) och spikklubba (2 år) i potatislandet, dit jag brukade köra vinterns fröavskräde. Malörtsambrosia är vacker men inte önskvärd. Dess pollen är nämligen mycket allergiframkallande.

En liten bit odlad mark på tomten är alltid bra. Här kan man förutom gråsparv och sädesärla få se stare, ladusvala och hussvala födosöka eller hämta bomaterial, gulärla under flyttning och även ett par hämpling har på våren setts rota runt bland fjolårsväxter.

Fågelbad kan göras mer eller mindre sofistikerade. Den enklaste varianten gjuter man själv i en grund grop i marken. Det behöver inte vara stort, viktigast är att vattnet är grunt, 1/2 dm räcker!, och att kanterna är sluttande så att fåglarna kan gå ner i badet från kanten. Förutom regelrätta bad utnyttjar fåglarna oftare badet för att dricka vatten och man bör därför byta vattnet regelbundet. Björktrast, bergfink, blåmes, bofink, fasan, gransångare, grå flugsnappare, gråsiska, gråsparv, gröngöling!, grönsiska, hämpling, lövsångare, nötväcka, pilfink, ringduva, rödhake, stare, steglits, stenknäck, större hackspett!, svartvit flugsnappare, svarthätta, sädesärla, talgoxe och trädgårdssångare är exempel på arter som kan lockas till ett sådant enkelt bad. Personbästa ligger på 5 arter samtidigt i vattnet i två minifågelbad. Förutom fåglar har ekorre, igelkott och katt setts dricka vatten och en padda ta sig ett bad i två enkla bad jag hade på Enhagen.


En grönfink tar sig en stänkare och en blåmes tar sig ett bad. Gullviva, pärlhyacint och rosenmandel blommar fint.

Den som vill storsatsa på tomtskådning går direkt på en damm. En mycket lyckligt lottad tomtskådare i Uppland ståtar med en pilomgärdad gammal branddamm, med både grunda delar (där grodorna leker om våren) och djupa delar (där vattenödlorna trivs), dels ett ofta delvis vattenfyllt dike tvärs över tomten som mynnar i en översilningsäng

Förutom att fylla tomtens alla träd, gavlar på uthus och garage med fågelholkar kan man med fördel skänka fågelholkar till alla grannar (bra julklapp, som gynnar både grannen och dig!). Talgoxe och svartvit flugsnappare är de vanligaste hyresgästerna. Större anläggningsarbete kräver byggnadslov och tillstånd från grannen om arbeten utförs nära tomtens gränser. En ambitiös skådare hittade inför RM 2012 ett älgkadaver i skogen veckan innan RM:et, som han skulle försöka dra inom synhåll från tomten. Utläggande av åtlar kräver tillstånd från länsstyrelsen.


Denna björktrast tyckte det var fint att bygga bo på taket av en fågelholk... Två år i rad dessutom.

Vissa blommor, som höstflox och höstaster och vissa buskar, som syrenbuddleja, attraherar fjärilar. Huruvida detta även påverkar antalet tomtfåglar är omtvistat.

§7

När det gäller så kallade "big sit's" tillämpas amerikanska regler.

Förklaring.
En "big sit" innebär att man från en vald punkt skall se så många arter som möjligt under en dag. Under en "big sit" får man röra sig högst 17 yards (5 meter) från den punkt man valt. En tomtskådare med tung artlista meddelar att han vid ett toalettbesök p-e bort en tereksnäppa. Tragiskt, men sant! I Cape May Point State Park, sågs i oktober 1996 hela 129 arter på en dag från "a single spot".

Tips.
En "big sit" kan förstås utföras var som helst. Gör man sittningen på den egna tomten blir det en begränsad variant av vanlig tomtskådning. Varför inte arrangera ett "big sit" party med några skådarvänner?

§8

En tomtlista omfattar alla observerade arter som uppfyller ovanstående krav.

Tips.
Man kan med fördel föra flera olika listor. Förutom den fullständiga tomtlistan, kan man ha listor för till exempel ankomstdatum, vilka år och månader en art är observerad, bästa år, bästa månad, bästa dag etc. Om man för dagliga anteckningar över vilka arter som observeras har man alla möjligheter att i efterhand konstruera önskade listor. Med dagliga anteckningar har man förstås också lättare att konstatera när olika flyttfåglar anländer under våren, hur länge de stannar om de är på genomflyttning, när de kommer åter på hösten, variationer mellan olika år etc. Lämpligen gör man lista för varje månad med alla arter på tomtlistan och med en kolumn för varje dag för noteringar av hur man observerat arten (använd förkortningar som t.ex. s = sedd och h = hörd) och antal av arten.
Det är fler än en tomtskådare som fått så kallade soffkryss genom att studera gamla anteckningar från tomten!
Soffkryss ska skiljas från sängkryss. En tomtskådare med god utsikt skrev till mig "Har köpt en ny säng en sådan där du vet som med ett tryck på från kontrollen han höjas och faktiskt har jag klämt in sådana godingar som jaktfalk, praktejder, alförrädare, tärnmås och grå lira liggande i sängen".

Generellt tips.
Det skadar inte att upplysa grannarna om att man är en hängiven tomtskådare. Flitiga spaningar med handkikare och tubkikare in mot granntomterna kan lätt misstolkas. En hängiven tomtskådare rapporterar att han för att se havet är tvungen att titta med tubkikaren genom grannens hus! Om man missar att informera grannarna kan man dock räkna med att de högst sannolikt anar att man tittar på något annat än det de först trott när man även står ute i regn och under smällkalla vintermornar.

 

Uppdaterad 2022-09-08

Bengt Stridh

Tillbaka till startsida för Klubb Tomt 100